2011 m. rugsėjo 15 d.

Moksliniai periodiniai leidiniaiIeškai medžiagos savo rašto darbams, nori perskaityti naujausius mokslinius straipsnius- būtinai apsilankyk mūsų bibliotekos periodikos skaitykloje.Čia kaupiami ir saugomi periodiniai leidiniai ir žurnalai.


Pristatome Šiauliuose leidžiamus edukologijos klausimus nagrinėjančius mokslinius periodinius leidinius.


Mokslo žurnalas „Jaunųjų mokslininkų darbai“ leidžiamas nuo 2003 metų. Jis skirtas jaunų (iki 35 metų amžiaus) mokslininkų – daktarų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, doktorantų, magistrantų – atliekamų tyrimų rezultatams skelbti. Žurnalo periodiškumas – 4 numeriai per metus: išleidžiamas balandžio, liepos, spalio ir gruodžio mėnesiais. Leidinio tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei.Leidėjas -Šiaulių universitetas.


Žurnalas. „Mokytojų ugdymas" priklauso socialinių mokslų sričiai ir edukologijos krypčiai. Žurnale publikuojami analitinio-teorinio ir empirinio pobūdžio mokslo straipsniai, atstovaujantys socialiniams-humanitariniams mokslams būdingą metodologiją. Publikacijų tematika apima mokytojų ugdymui reikšmingą švietimo ir ugdymo klausimų sferas: nuo edukologijos mokslo tyrimų metodologijos, politinių ir vidinių struktūrinių švietimo sistemos pokyčių, socialinių-kultūrinių reiškinių kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologijos, instrumentiškos problematikos iki edukologijos mokslui bei mokytojo veikos filosofijai ir ugdymo praktikai reikšmingų kultūros reiškinių, įvykių moksle, švietime, ugdymo praktikoje sklaidos. Žurnalą Šiaulių universitetas leidžia nuo 2002 metų du kartus per metus – birželio ir lapkričio mėn.


Švietimas: politika, vadyba, kokybė/Education Policy, Management and Quality Periodinis recenzuojamas regioninis mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų kalba), įtrauktas į tarptautinę mokslinės informacijos duomenų bazę COPERNICUS INDEX. Leidinys skiriamas aktualiausiems švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimams nagrinėti. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrajam lavinimui.Išeina tris kartus per metus.Leidėjas- mokslinis metodinis centras"Scientia Educologica".Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education – periodinis, recenzuojamas, mokslinis-metodinis žurnalas, kurį leidžia mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“.Išeina tris kartus per metus. Tai tarptautinis žurnalas, kuriame moksliniai ir metodiniai straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu.


JBSE /
Journal of Baltic Science Education/ Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys anglų kalba, įtrauktas į tarptautines EBSCO: Academic Search Premier, INDEX COPERNICUS ir BRITISH EDUCATION INDEX duomenų bazes.Leidžiamas keturis kartus per metus./MMC"Scientia Educologica".


Problems of Education in the 21st Century is an international/Švietimo problemos 21-ajame amžiuje/ yra tarptautinis, recenzuojamas periodinis mokslo žurnalas, kurį leidžia mokslinis metodinis centras"Scientia Educologica".
Naujausi laikraščiai ir žurnalai - periodikos skaitykloje !


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą